Főtanácsnoki indítvány: információs társadalommal összefüggőnek számít a Star Taxi App alkalmazás szolgáltatása

  • 2020/09/14
  • Kutatócsoport2

Előzmény

Egy bukaresti taxitársaság (S.C. Star Taxi App SRL) olyan okostelefonra letölthető alkalmazást kezdett üzemeltetni, amely segítségével az ügyfelek és a taxisofőrök közvetlen összeköttetésbe kerülhetnek. A kínált ingyenes alkalmazás igénybevételének menete a következő: Az ügyfélnek először le kell töltenie az ingyenes alkalmazást mobiltelefonjára, majd belépve oda egy olyan keresést tud lebonyolítani, amelynek eredménye egy lista a közelben elérhető taxisofőrökről, tartalmazva a gépkocsitípust, azok díjszabását és a korábbi utasok értékeléseit, megjegyzéseit. Az applikációt üzemeltető vállalkozás nem továbbítja a kérelmeket a taxisoknak, nem határozza meg a fuvardíjat és az utastól nem szedi be az ellenértéket. Az utas a fizetendő összeget a fuvar végén, a taxisnak fizeti meg. Az üzemeltető cég és a hatósági engedéllyel rendelkező taxisofőrök egyedileg szerződést kötnek, amely keretében a cég a szerződött taxis rendelkezésére bocsájtja az informatikai alkalmazást, ezenfelül egy okostelefont, amelyre a STAR TAXI alkalmazás fel van telepítve, és egy korlátozott adatforgalmú SIM-kártyát. Ezekért cserébe a taxis havonta fix összeget fizet.

A bukaresti önkormányzat 2017. december 19-én elfogadott egy határozatot kiterjesztette a „diszpécseri” tevékenységre vonatkozó engedélyeztetési kötelezettség hatályát az olyan informatikai alkalmazások üzemeltetőire is, mint amilyen a Start Taxi App.  Mivel a bukaresti társaság nem rendelkezett ilyen engedéllyel, a román hatóság magas bírságot szabott ki rá, és az alkalmazást igénybe vevő taxisokra. A Tásaság 2017 végén - a határozat kapcsán - az önkormányzathoz közigazgatási panaszt terjesztett elő, majd a panasz elutasítását követően megsemmisítési keresetet terjesztett a román bíróság elé.

A felek érvei

A taxis alkalmazást üzemeltető társaság álláspontja szerint az általa végzett tevékenységhez nincs szükség a fent említett engedélyre, mivel nem végez taxidiszpécseri és szállítási szolgáltatásokat. Ennek oka, hogy az App az információs szolgáltatásokat nyújtó személyekre korlátozódik, amely üzemeltetők esetén a 2000/31/EK irányelv 4.cikke tiltja az előzetes engedélyeztetés alkalmazását, valamint a határozat sérti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásának szabadságát.
Bukarest önkormányzat véleménye szerint a Társaság által nyújtott szolgáltatás az EUMSZ 58.cikk (1) bekezdése alapján közlekedés területén nyújtott szolgáltatásnak minősül. Az önkormányzat álláspont az, hogy a Társaság nemcsak egy alkalmazást nyújt, amellyel összekapcsolja a sofőröket és az ügyfeleket, hanem ezzel egyidejűleg taxis közlekedési szolgáltatásra vonatkozó kínálatot hoz létre, amelyet pedig engedély nélkül, informatikai eszközökkel tesz hozzáférhetővé.

Előzetes döntéshozatali eljárásra előterjesztett kérdések

A román bíróság előzetes döntéshozatali kérelmet terjesztett az Európai Unió Bírósága elé, amelyben azt kérdezi a Bíróságtól, hogy az elektronikus alkalmazás segítségével az ügyfeleknek közvetlenül a taxisofőrökkel történő összekapcsolásából álló szolgáltatás az „információs társadalommal összefüggő szolgáltatást” képez-e. Amennyiben az előző kérdésre igen a válasz, akkor azt kéri az európai uniós intézménytől, hogy értékelje a román önkormányzat által hozott határozat érvényességét.

Főtanácsnoki indítvány

Az ügyben 2020. szeptember 10. napján született meg a főtanácsnoki indítvány. A Főtanácsnok álláspontja szerint a Star Taxi App által kínált szolgáltatás megfelel az irányelvben meghatározott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás fogalmának (térítés ellenében, távolról, elektronikus úton és egyéni kérelmére nyújtják). Azonban felhívja a figyelmet a Bíróság azon ítélkezési gyakorlatára, amely szerint vannak olyan esetek, amikor a fogalmi elemek teljesülnek, de mégsem tekinthető egy szolgáltatás információs társadalommal összefüggőnek.  A főtanácsnok szerint a Star Taxi App Társaság helyzete nem tartozik e kivételek közé, hiszen a társaságnak nem kell taxisofőröket toboroznia és nem gyakorol ellenőrzést/meghatározó befolyást a taxisofőrök által végzett személyszállítási szolgáltatások felett. Más hasonló szolgáltatásoktól (Pl.: Uber) is eltér a Star Taxi App, hiszen ezen utóbbi (kiegészítő) csupán hozzáadódik egy már létező taxis személyszállítási szolgáltatáshoz, és csak hatékonyabbá teszi azt.

A főtanácsnok elemezte a román önkormányzati határozatot az uniós jogra figyelemmel, hiszen a vonatkozó irányelv tiltja a tagállamoknak, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnyújtási tevékenységhez való hozzáférést előzetes engedélyhez kössék. Azonban megjegyzi, hogy e tilalom nem érinti az olyan (gazdaságilag egyenértékű) szolgáltatásokat, amely nem kifejezetten és kizárólagosan függnek össze az információs társadalommal.

A szolgáltatási irányelv egyes feltételek (nem lehet hátrányosan megkülönböztető, közérdeken alapuló kényszerítő indokok által igazolt, és nem léteznek az ugyanezen cél elérését lehetővé tevő, kevésbé korlátozó intézkedések) esetén megengedi a tagállamoknak, hogy előzetes engedélyhez kössenek hasonló jellegű tevékenységeket. A főtanácsnok szerint a román bíróság feladata annak vizsgálata, hogy léteznek-e olyan közérdeken alapuló kényszerítő indokok a „taxidiszpécseri” szolgáltatások engedélyezési rendszere esetén fennállnak e.

A főtanácsnok következtetése szerint:

  • A fentebb említett taxis szolgáltatás az információs társadalommal összefüggőnek számít, ha nem kapcsolódik elválaszthatatlanul a taxis személyszállítási szolgáltatáshoz.
  • Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvvel nem ellentétes a szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóval gazdaságilag egyenértékű (az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásoknak nem minősülő) szolgáltatásokat nyújtó társaságra vonatkozó előzetes engedély előírása.
  • A szolgáltatási irányelvvel ellentétes az előzetes döntéshozatali kérelemben előírt engedélyezési rendszer alkalmazása, kivéve, ha az megfelel az ezen irányelvben megállapított kritériumoknak. E kérdést az előterjesztő nemzeti bíróságnak kell vizsgálnia.

 

Készítette: Dr. Lovas Dóra, egyetemi tanársegéd, DE ÁJK

 

Felhasznált források:

  • Az Európai Unió Bírósága 102/20.sz. Sajtóközlemény
  • C-62/19.sz.ügy Star Taxi App SRLkontra Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureştiés társai
  • Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól
     
Brexit Eng: 
Fogyasztóvédelem: 
Consumer Protection: 
16th Anniversary: 

Hozzászólások

Az Európai Unió Bírósága a főtanácsnok indítványának 2020. szeptember 10.-i tárgyaláson történő meghallgatást követően a C-62/19. sz. ügyben 2020.december 3.-án meghozta ítéletét.

A Bíróság ítéletében kifejtette, hogy a Star Taxi App megfelel az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvben megjelölt információs társadalommal összefüggő szolgáltatás fogalmával. Ugyanis a szolgáltatást olyan igénybe vevő kérelmére nyújtják, aki térítés ellenében, távolról, elektronikus úton veszi igénybe a szolgáltatást.

Azonban a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a meghatározásban szereplő jellemzőkkel rendelkezik, de mégsem tekinthető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak. Ilyen eset fordul elő olyankor, ha úgy tűnik, hogy a közvetítői szolgáltatás olyan átfogó szolgáltatás szerves részét képezik, amelynek fő eleme egy másik jogi minősítés körébe tartozó szolgáltatás. Tehát a Star Taxi App olyan szolgáltatást nyújt, amely egy már létező, szervezett személyszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódik hozzá. Azonban ez a szolgáltatás mégsem tekinthető olyan szolgáltatás szerves részének, amelynek fő eleme a közlekedési szolgáltatás, mivel nem a szolgáltatást nyújtó fél szedi be a szolgáltatás díját, nem ő választja ki a szolgáltatást nyújtó taxisofőröket, és minőségellenőrzést sem végez.

A Bíróság vizsgálatának részét képezte továbbá a 626/2017. sz. határozat, amelynek az uniós joggal való összeegyeztethetőségét vizsgálta. Első kérdésként azt vizsgálta, hogy egy ilyen határozat műszaki szabálynak minősül-e. Ez a kérdés azért releváns, mert az információszolgáltatási eljárásról szóló irányelv értelmében, minden műszaki szabály tervezetét a tagállamok kötelesek a Bizottsággal közölni. Ide tartozik mindaz, ami kifejezetten információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat érint és kötelezőerővel bír a szolgáltatás nyújtása és valamely tagállamban való alkalmazása révén. Megállapította a Bíróság, hogy a román szabályozás nem minősül műszaki szabálynak, ugyanis nem tesz említést az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, illetve a diszpécser-szolgáltatások minden típusára különbségtétel nélkül vonatkozik. Továbbá, kifejtette, hogy a szolgáltatási irányelv bizonyos feltételek teljesülése esetén engedélyt ad a tagállamoknak arra, hogy a szolgáltatási tevékenység megkezdését előzetes engedélyezési rendszernek vessék alá.

Összegzésként megállapítja, ha egy olyan szolgáltatásról van szó, amely lehetővé teszi egy elektronikus alkalmazás segítségével, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsen az ügyfelek és a taxisofőrök között, akkor az az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül, kivéve, ha szorosan nem kötődik a személyszállítási szolgáltatáshoz és annak szerves részét sem képezi. Mellesleg nem minősülhet az információszolgáltatási eljárásról szóló irányelv meghatározása alapján műszaki szabálynak, ha az a helyi hatóság által hozott szabályozás már korábban a többi diszpécserszolgáltatást nyújtókra is vonatkozott. Illetve, ha az információs szolgáltatást nyújtó félre olyan engedélyezési rendszert alkalmaznak, ami az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak nem minősülő, de ezzel egyenértékű szolgáltatást nyújtó felekre már alkalmazták, akkor az az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvvel nem ellentétes. Végezetül a Bíróság kimondja, hogy a szolgáltatási irányelvvel ellentétes, az ilyen engedélyezési rendszer alkalmazása, kivéve, ha megfelel az e szövegben felállított szempontoknak.

Oldalak