Döntött a főváros a parkolási rendelete kapcsán: 5 perc türelmi idő

  • 2016/04/13
  • Kutatócsoport2

Parkolási rendelet módosítása a fővárosban

A 10/2016. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelettel a Fővárosi Közgyűlés pontot tett a parkolási türelmi idő kérdésének végére – legalábbis egy időre.

A döntés

A Közgyűlés március 31-én 22 igen és 2 tartózkodó szavazattal határozott a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról. Döntésével a Közgyűlés visszaemelte a fővárosi parkolás rendjéről szóló szabályozásba az ötperces türelmi idő néven már korábban is ismert intézményt.

Az türelmi idő engedménye korábban is létező gyakorlat volt, melynek a parkolás megkezdését követően öt percet biztosított az autósok részére az érvényes parkolójegy szélvédő mögötti elhelyezésére. A döntés tehát egy a mindennapok során felmerülő probléma régi-új megoldását jelentheti.

A Rendelet 48. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

-          A gépjármű üzemben tartója mentesül a külön jogszabályban meghatározott egyórai várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha

-          a) a várakozási díjat e rendelet szabályai szerint megfizette, de az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, vagy

-          b) a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte, de előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezte el,

-          és az a) vagy a b) pontban előírt feltételek teljesülése a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában az eredeti parkolójegy, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés megtörténtét igazolható sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolás, vagy az ellenőrzéskor regisztrált mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványának a bemutatásával igazolta.”

Mit is jelent ez a gyakorlatban?

A parkolási díjfizetés ellenőrzése sokkal reálisabb alapokon nyugszik. A türelmi idő újbóli bevezetésével nem kell többé az autósoknak attól tartaniuk, hogy azalatt fogják megbüntetni őket, amíg kiváltják az érvényes parkolójegyüket a legközelebbi parkoló-automatából –ami több percet is igénybe vehet.

A változás a bkk szabályozásába így kerül átültetésre: „Törölhető a várakozási díj- és pótdíjtartozás abban az esetben, ha (…) a parkolójegy, illetve a mobilparkolás érvényességének kezdőpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél több idő.”

Az előzmények

Az ötperces türelmi idő léte a fővárosban éveken keresztül természetesnek számított. A február 17-ei rendeletmódosítással iktatta ki a Fővárosi Közgyűlés a szabályozásból az utólagos jegybemutatás lehetőségével. A két esetet az önkormányzat és a közvélemény is összemosta, holott két eltérő dologról van szó. A türelmi idő a parkolójegy kiváltására biztosított kellő időtartamot jelenti, míg az parkolójegy utólagos bemutatásának lehetősége azokra az esetekre vonatkozik, amikor a sofőr rendelkezik érvényes parkolójeggyel, viszont azt nem látható, ellenőrizhető módon helyezte el a szélvédő mögött, így a bkk munkatársainak nincs reális lehetősége ellenőrizni annak érvényességét.

A Kúria szeptemberben az utólagos parkolójegy –bemutatással kapcsolatban fogalmazott meg kritikát, annak 5 napos határidejét, valamint azt a korlátozást találta törvényellenesnek, miszerint havonta csak egyszer lehetett a jegyet büntetés esetén utólagosan bemutatni. Az ötperces türelmi időről azonban nem nyilatkozott, annak korlátozása szükségességét még csak fel sem vetette.

Ennek ellenére a februári rendelet-módosítás az ötperces türelmi időt a parkolójegy utólagos bemutatásának lehetőségével együtt, kvázi egy kalap alatt kezelve iktatta ki a két intézményt. Tarlós István ehhez kapcsolódó nyilatkozata ezt támogatva szintén fogalmi összemosódásról árulkodott:„A Kúria döntésén alapul a probléma. Ha még Magyarországon valamit ez számít. A jogalkalmazónak nem áll módjában megváltoztatni, így érvénybe fog lépni”

Érzékelve a megváltozott rend okozta méltánytalan helyzetek miatti közfelháborodást a főpolgármester utasítást intézett a közterület-felügyelők felé, hogy Budapesten a probléma megnyugtató rendezéséig ne bírságolják meg azokat az autósokat, akiknek azért nincs a szélvédőjük mögött jegy, mert éppen megvásárolják azt. 

Az időleges eredmény

A rendelet 2016. április 3-án lét csak hatályba. Tekintettel arra, hogy az új szabályozás lényegében a régi, már bevett gyakorlattá vált regulációt keltette új életre, egy esetleges korábbi hatálybalépés is elképzelhető lett volna.

A rendelet-módosítás mindenképpen pozitívan értékelendő, hiszen reflektál a mindennapi élet problémáira és a lakosság igényeire. Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, miszerint a hatálybalépést követően fél éven belül a fővárosi parkolás üzemeltetők bevonásával újratárgyalja majd a Fővárosi Közgyűlés a kérdést, így a megoldás csak időlegesnek tekinthető.

Az összefoglalót készítette: Gaál Szilvia, joghallgató

Források: