Döntött az EUB: az Amazon nyert az Európai Bizottsággal szemben

  • 2021/05/26
  • Kutatócsoport2

Margerethe Vestager versenyjogi biztos azzal vádolta meg az internetes kereskedelemmel foglalkozó amerikai céget, hogy az Amazon illegális alkut kötött a luxemburgi miniállam kormányával, így sokkal kevesebb adót fizet, mint versenytársai. Ezért az Európai Bizottság megközelítőleg 250 millió euró (300 millió dollár) adóhátralék megfizetésére kötelezte az Amazont, annak okán, hogy a cég „előnyben részesítése” az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésébe ütközik. Az Európai Unió Bírósága azonban kimondta, hogy nem részesült jogellenes állami támogatásban az Amazon-csoport luxemburgi leányvállalata, így megsemmisítette az Európai Bizottság határozatát és kijelentette, hogy a támogatás összeegyeztethető a belső piaccal. Az Európai Unió Bíróságának érvelése szerint, a Bizottság nem tudta bizonyítani azt, hogy az Amazon-csoport európai leányvállalatának biztosított kedvezmény jogellenes adókönnyítést valósítana meg. 

Előzmények

Az eset előzménye, hogy 2006-tól az Amazon-csoport két luxemburgi székhelyű társaságon keresztül folytatott európai kereskedelmi tevékenységét, nevezetesen az Amazon Europe Holding Technologies SCS (a továbbiakban: LuxSCS) luxemburgi betéti társaságon keresztül, valamint az Amazon EU Sàrl (a továbbiakban: LuxOpCo), a LuxSCS százszázalékos tulajdonú leányvállalatán keresztül.

2006 és 2014 között a LuxSCS birtokolta az Amazon-csoport európai tevékenységeihez szükséges immateriális javakat. E célból különböző megállapodásokat kötött az Amazon-csoporthoz tartozó amerikai szervezetekkel, ezáltal a LuxSCS jogot szerzett bizonyos szellemi tulajdonjogok hasznosítására, amelyek alapvetően technológiából, ügyféladatokból és védjegyekből állnak, valamint jogot szerzett ezen immateriális javak allicencbe adására. Ennek alapján a LuxSCS többek között licencszerződést kötött a LuxOpCo-val, amely értelmében a LuxOpCo vállalta, hogy az immateriális javak használatáért cserébe jogdíjat fizet a LuxSCS-nek.

2003. november 6-án az Amazon csoport kérelmére a luxemburgi adóhatóság adóhatározatot (a továbbiakban: adóhatározat) bocsátott ki. Az Amazon-csoport megerősítést kért a LuxOpCo és a LuxSCS luxemburgi társasági adó szempontjából történő kezeléséről. A LuxOpCo éves adóköteles jövedelmének meghatározását illetően az Amazon-csoport azt javasolta, hogy a LuxOpCo által a LuxSCS-nek fizetendő "szokásos piaci feltételek szerinti" jogdíjat az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer (a továbbiakban: TNMM) szerint számítsák ki, a LuxOpCo mint "vizsgált fél" felhasználásával. Az adóhatározat egyrészt megerősítette, hogy a LuxSCS jogi formája miatt nem tartozik a luxemburgi társasági adó hatálya alá, másrészt jóváhagyta a LuxOpCo által a fent említett licencszerződés alapján a LuxSCS-nek fizetendő éves jogdíj kiszámításának módszerét.

A Bizottság határozata

Az Európai Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2017-ben megállapította, hogy amennyiben jóváhagyásra került a LuxOpCo által a LuxSCS részére fizetendő jogdíj kiszámításának "szokásos piaci feltételek szerinti" jellege, az említett adóhatározat és annak 2006 és 2014 közötti éves végrehajtása az EUMSZ 107. cikke értelmében állami támogatásnak minősül, jelen esetben pedig a belső piaccal összeegyeztethetetlen működési támogatásnak tekinthető. A Bizottság a LuxOpCo javára előnyt állapított meg, mivel lényegében úgy vélte, hogy a LuxOpCo által a LuxSCS-nek az érintett időszakban fizetett jogdíj - amelyet az adóhatározatban jóváhagyott módszer szerint számítottak ki - túl magas volt, ezáltal pedig a LuxOpCo díjazása és következésképpen adóalapja mesterségesen csökkent. E tekintetben a Bizottság határozata egy elsődleges és három másodlagos megállapításon alapult. Az elsődleges megállapítás a TNMM alkalmazása szempontjából a "vizsgált fél" tekintetében elkövetett hibára vonatkozott. A három másodlagos megállapítás a TNMM megválasztása során elkövetett hibára, továbbá a nyereségszint mutató, mint a TNMM alkalmazása szempontjából releváns paraméternek a megválasztásának hibájára, valamint a TNMM keretében a felső határmechanizmus bevonásának hibájára vonatkozott.

Luxemburg és az Amazon-csoport egyaránt keresetet nyújtott be a Bizottság határozatának megsemmisítése iránt, amelyben többek között vitatták azokat a megállapításokat, amelyekre a Bizottság az előny fennállására vonatkozó érvelését alapította.

Az Európai Unió Bíróságának értékelése

Az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: Bíróság) a döntésében rámutatott arra, hogy az integrált társaság adóköteles jövedelmének az adóhatározatban jóváhagyott számítási módszerének vizsgálata során a Bizottság abban az esetben állapíthat meg előnyt, ha bizonyítja, hogy a módszertani hibák, amelyek szerinte a transzferárképzést befolyásolják, nem teszik lehetővé a szokásos piaci feltételek megbízható közelítését, hanem inkább az érintett társaság adóköteles nyereségének csökkenéséhez vezetnek a szokásos adózási szabályok alkalmazásából eredő adóteherhez képest.

Ezt követően érdemben vizsgálta a Bizottság azon megállapításának megalapozottságát, amely szerint a szóban forgó adóhatározat a LuxOpCo számára előnyt biztosított azáltal, hogy olyan transzferár-megállapítási módszert hagyott jóvá, amely nem tette lehetővé a szokásos piaci feltételek megbízható közelítését. Ezzel összefüggésben a Bíróság megállapította, hogy az előny elsődleges megállapítása több szempontból téves elemzésen alapul, hiszen a Bizottság a LuxSCS saját funkcionális elemzésére támaszkodott annak lényegi megállapítása érdekében, hogy az adóhatározat megadásakor figyelembe vettekkel ellentétben e társaság csupán a szóban forgó immateriális javak passzív birtokosa. A Bíróság szerint a Bizottság nem vette kellőképpen figyelembe a LuxSCS által a szóban forgó immateriális javak hasznosítása érdekében végzett funkciókat, illetve a társaság által e tekintetben viselt kockázatokat sem. Továbbá azt sem bizonyította, hogy könnyebb volt a LuxSCS-hez hasonló vállalkozásokat találni, mint a LuxOpCo-hoz hasonló vállalkozásokat, vagy hogy a LuxSCS-t, mint  vizsgált jogalanyt választva a megbízhatóbb összehasonlítási adatok megszerzését tette volna lehetővé. Következésképpen a megtámadott adóhatározatban foglalt megállapításaival ellentétben a Bizottság azt sem nem bizonyította, hogy a luxemburgi adóhatóságok helytelenül választották ki a LuxOpCo ‐ t a "vizsgált félnek" a jogdíj összegének meghatározása végett.

A Bíróság megállapította, hogy még ha a "szokásos piaci feltételek" szerinti jogdíjat a LuxSCS mint a TNMM alkalmazásában "vizsgált fél" alapján kellett volna kiszámítani, a Bizottság nem bizonyította, az előny fennállását. Továbbá a Bíróság megállapította, hogy a Bizottság tévedett a LuxSCS által a szokásos piaci feltételek elve alapján a szóban forgó immateriális javak tulajdonjogának fenntartásához kapcsolódó feladatokért elvárható díjazás értékelése során is. Mindezekre tekintettel a Bíróság azt a következtetést vonta le, hogy a Bizottság által az elsődleges ténymegállapítás alátámasztására felhozottak nem alkalmasak annak megállapítására, hogy a LuxOpCo adóterhét mesterségesen csökkentették a jogdíj túlárazásából következően.

Az előnyre vonatkozó három másodlagos megállapításainak vizsgálata után a Bírórság arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság ebben az összefüggésben sem bizonyította, hogy az feltárt módszertani hibák szükségszerűen a LuxOpCo által a piaci feltételek között kapott díjazás alulértékelését, és ennek megfelelően az adóteherheinek csökkenését eredményező előny fennállását eredményezték volna.

Ezen indokok alapján a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság által a megtámadott határozatban kifejtett egyik megállapítás sem elegendő az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti előny fennállásának bizonyításához, így a megtámadott határozatot teljes egészében megsemmisítette.

Az Amazon közölte, hogy üdvözli az Európai Unió Bíróságának döntését, amely „teljes mértékben összhangban van a cég régóta fennálló álláspontjával, miszerint az Amazon betart minden rá vonatkozó jogszabályt, és hogy mindeközben nem részesül különleges elbánásban.” – áll a vállalat közleményében.

 

Az összefoglalót készítette: Karácsony Roxána joghallgató, DE ÁJK

Források jegyzéke:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210079en.pdf

https://precedens.mandiner.hu/cikk/20210512_az_amazonnak_adott_igazat_az_europai_bizottsag_elleneben_a_birosag

https://apnews.com/article/luxembourg-europe-technology-business-government-and-politics-6882b56aabd79186deb3a7325539dd5b

 

 

 

 

Brexit Eng: 
Fogyasztóvédelem: 
Consumer Protection: 
16th Anniversary: