A blog-bejegyzések formai követelményei

 

A Közjavak folyamatosan várja a 10.000–25.000 leütés terjedelmű, a tudományos blog profiljába illeszkedő írásokat. A kéziratok megküldése előtt javasoljuk a formai követelményekre vonatkozó szabályok áttanulmányozását. A megjelentetni kívánt tanulmányokat a szerkesztőbizottság részére az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni: bartha.ildiko@law.unideb.hu

A szerkesztőbizottság által befogadott kéziratokat – amennyiben a szerző élni kíván ezzel a lehetőséggel – az interaktív kozjavak.hu blogoldalon, valamint a negyedévente megjelenő elektronikus folyóiratban is közöljük. Erre tekintettel a kéziratok elkészítését és benyújtását kétféle formában kérjük megtenni. A blogbejegyzések formai követelményeit az alábbi útmutató tartalmazza, a folyóirat-tanulmányok formai követelményei itt érhetők el: https://www.kozjavakfolyoirat.hu/szerzoinknek

Formai követelmények blogbejegyzésekhez

A kéziratokat word dokumentumban, Times New Roman betűtípusban, 12-es betűmérettel, normál sortávolsággal, sorkizártan kérjük elkészíteni. 

Hivatkozási rendszerre vonatkozó követelmények

A szerkesztőbizottság kéri a szerzőket, hogy a kéziratokat az elektronikus megjelentetést elősegítő szövegközi hivatkozásokkal szíveskedjenek elkészíteni, az alábbiak szerint.

1. Amennyiben a forrás nyilvános weboldalon is teljes terjedelemben elérhető (pl. egy hatályos törvényszöveg, tanulmány, jelentés stb.), akkor a wordbe ágyazott hiperhivatkozással (a hiperlinket a szövegben a forrásra egyértelműen utaló szóhoz vagy szókapcsolathoz rendeljük hozzá).

Példa: 
"Az információszabadság lényege, hogy a társadalom tagjainak joga van a közérdekű adatokat (Infotv. 3. § 5.) megismerni, betekinteni az ezekkel kapcsolatos dokumentációba."

Amennyiben tudományos irodalmi forrást hivatkozunk meg ezzel a módszerrel, a hiperlink alatt csak olyan elérhetőséget adjunk meg, amely a közlemény bibliográfiai adatait is teljeskörűen tartalmazza és a szerzői jogi követelményeknek megfelelően lett közzétéve. Amennyiben ez nem lehetséges, a 2. pontban ismertetett hivatkozási formát alkalmazzuk.

2. Ha nem érhető el (vagy nem teljes terjedelemben) a forrás nyilvános weboldalon, a forrást a megfelelő szövegrész után zárójelben jelöljük a következők szerint: (Szerző vezetékneve, megjelenés évszáma, oldalszám), pl.: (Sivák–Vigvári, 2012, 37). Amennyiben a hivatkozott forrásnak nincs oldalszámozása vagy a forrás egészére hivatkozunk, az oldalszám megjelölése nem szükséges a zárójelben, pl.: (Torsten, 2004). Ha a hivatkozott cikknek nincs szerzője, akkor a megjelenési helyet írjuk a szerző vezetékneve helyére, pl.: (Szabadhajdú, 2011, 4).

A 2. pont szerinti, zárójelben hivatkozott forrásokhoz a blogbejegyzés végén forrásjegyzéket is kérünk, az alább megadott hivatkozási rendszer szerint.

Könyveknél: 
Sivák József–Vigvári András (2012): Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába. Budapest: Complex, 35–40.

Tanulmánykötetben, gyűjteményes kötetben megjelent szövegek esetében: 
Mickiewicz, Ellen (2000): Institutional Incapacity, the Attentive Public, and Media Pluralism in Russia. In: Richard Gunther, Richard–Mughan, Anthony (eds.): Democracy and the Media. Cambridge: Cambridge University Press., pp. 85–121.

Folyóiratban megjelent tanulmány esetében: 
Selck, J. Torsten (2004): On the Dimensionality of European Union Legislative. In: Journal of Theoretical Politics. Vol. 16., No. 2. April, pp. 203–222.

Hetilapokban/napilapokban megjelent, szerző nélküli írások hivatkozása:
Közös rendszer – felkészült irányítás (2011). In: Szabadhajdú Városi Hetilap, 2011. 21. évf. 42. sz. (12. 20.) 4–5.

Kérjük, hogy a szerzők a tervezett tanulmány részét képező képeket, ábrákat vagy táblázatokat is külön dokumentumban is küldjék el (ábrák és táblázatok esetében olyan formátumban, amelyben lehetséges ezek szerkesztése - diagramoknál excelben).

magyar