Bíró mentelmi jogának felfüggesztése és tisztségéből való felfüggesztése tárgyában döntött az EUB

  • 2023/08/07
  • Kutatócsoport2

A nemzeti bíróságok kötelesek mellőzni az olyan aktus alkalmazását, amely az uniós jog megsértésével rendeli el valamely bíró tisztségből való felfüggesztését – az Európai Unió Bíróságának döntése értelmében, mely egy lengyel ügy kapcsán született.

Az ügy tényállása

2020. november 18-án a lengyel Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsa határozatot hozott, amelyben engedélyezte a varsói regionális bíróság bírája, I. T. elleni büntetőeljárás megindítását, egyúttal felfüggesztette őt tisztségéből, és a felfüggesztés időtartamára csökkentette az illetményét. E határozatot követően az I. T. bíró által eredetileg tárgyalt ügyeket – a C-615/20. sz. ügyben előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem alapjául szolgáló büntetőügy kivételével – más ítélkező testületeknek osztották ki.
   A C-615/20. sz. ügyben a varsói regionális bíróság azon ítélkező testülete, amelyben I. T. bíró egyesbíróként jár el, kétségeket fogalmazott meg a fegyelmi tanács függetlenségét és pártatlanságát illetően, és azt kérdezte, hogy az uniós joggal ellentétes-e az, hogy egy ilyen szerv felfüggeszthesse a rendes bíróságok bíráinak mentelmi jogát és felfüggeszthesse őket tisztségükből. Ezenkívül e bíróság azt kérdezte a Bíróságtól, hogy az uniós joggal, különösen az uniós jog elsőbbségének elvével és a lojális együttműködés elvével ellentétes-e, hogy a szóban forgó határozatot kötelező erejűnek tekintsék, és hogy I. T. bíró következésképpen megalapozottan folytathatja-e az előtte folyamatban lévő büntetőeljárás vizsgálatát.
  A C-671/20. sz. ügyben egy olyan bíró, aki számára újra kiosztották az eredetileg I. T. bírónak kiosztott ügyek egyikét, azt kérdezte a Bíróságtól, hogy az uniós jog megköveteli-e, hogy tartózkodjon az ügy vizsgálatától, figyelmen kívül hagyva a fegyelmi tanácsnak az I. T. bíróval szemben hozott határozatát, és hogy az illetékes nemzeti igazságügyi hatóságok kötelesek-e lehetővé tenni I. T. bíró számára, hogy továbbra is eljárjon ugyanebben az ügyben.

Bíróság ítélete

A napokban hozott ítéletében a Bíróság megállapította, hogy ez a határozat olyan nemzeti rendelkezéseken alapult, amelyeket a Bíróság a közelmúltban az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével ellentétesnek ítélt, mivel döntéshozatali hatáskört biztosítottak a fegyelmi tanács számára, amelynek függetlensége és pártatlansága nem volt biztosított, olyan ügyekben, amelyek közvetlenül érintik a bírák jogállását és feladatainak ellátását, mint például a bírákkal szembeni büntetőeljárás megindítása. A tagállami kötelezettségszegést megállapító ítélethez fűződő jogerőre, valamint e rendelkezés közvetlen hatályára és az uniós jog elsőbbségének elvére tekintettel a lengyel bíróságok tehát kötelesek biztosítani az említett rendelkezés és a Bíróság e megállapításának tiszteletben tartását, és még a nemzeti jogszabályi intézkedések hiányában is kötelesek levonni ebből minden következtetést.
    E célból a nemzeti bíróságoknak mellőzniük kell az olyan aktus alkalmazását, mint a fegyelmi tanács határozata, amennyiben ez a szóban forgó eljárási helyzetre tekintettel elengedhetetlen az uniós jog elsőbbségének biztosítása érdekében, anélkül hogy a jogbiztonság elvén alapuló vagy az állítólagos jogerőhöz kapcsolódó bármilyen megfontolás ennek akadályát képezhetné. A jogbiztonságot illetően a Bíróság rámutat különösen arra, hogy a nemzeti bíróságok mind a C-615/20. sz. ügyben, mind pedig a C-671/20. sz. ügyben folytatott büntetőeljárást a Bíróság jelen ítéletének meghozataláig felfüggesztették, ennélfogva úgy tűnik, hogy semmi akadálya nincs ezen eljárások I. T. bíró általi folytatásának.

Következésképpen az uniós jog megköveteli egyrészt, hogy a C-615/20. sz. ügyben I. T. bíró továbbra is gyakorolhassa hatáskörét az előtte folyamatban lévő büntetőeljárásban, másrészt pedig, hogy a C-671/20. sz. ügyben az az ítélkező testület, amelynek az eredetileg I. T. bírónak kiosztott ügyet újból kiosztották, tartózkodjék az ügyben való határozathozataltól, és hogy utóbbi ügyet az illetékes igazságügyi szervek újból I. T. bírónak osszák ki.
    A Bíróság végül úgy ítéli meg, hogy sem azok a nemzeti rendelkezések, amelyek fegyelmi szankciók terhe mellett megtiltják a nemzeti bíróságok számára a fegyelmi tanács által hozott határozat kötelező jellegének vizsgálatát, sem valamely alkotmánybíróság azon ítélkezési gyakorlata, amely nem teszi lehetővé az ilyen vizsgálatot, nem képezheti akadályát annak, hogy e határozat alkalmazását mellőzzék. Az uniós jog elsőbbsége megköveteli, hogy mellőzzék az uniós joggal ellentétes valamennyi nemzeti rendelkezés és ítélkezési gyakorlat alkalmazását. Ugyanígy az a tény, hogy valamely nemzeti bíró mellőzi e nemzeti rendelkezések vagy e nemzeti ítélkezési gyakorlat alkalmazását, nem vonhatja maga után e bíró fegyelmi felelősségét.

Készítette: Kovács Kitti, 5. éves joghallgató, DE ÁJK

Források jegyzéke:

 

Kategória: 
Brexit Eng: 
Fogyasztóvédelem: 
Consumer Protection: 
16th Anniversary: