Európai minimálbérre vonatkozó uniós irányelv-javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság

  • 2020/11/17
  • Kutatócsoport2

Az európai minimálbérekre vonatkozó uniós irányelv-javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság. A javaslat célja az Európai Unión belüli munkavállalók tisztességes megélhetésének, és méltányos minimálbérének biztosítása, bárhol is dolgozzanak az uniós munkavállalók – közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Bár javaslat szakpolitikailag megosztó, ugyanakkor a járványhelyzet munkaerőpiacra gyakorolt hatása miatt nagyon is aktuális.

A megfelelő szintű minimálbérnek nemcsak a társadalomban van pozitív hatása, de a gazdaságban is előnyökkel jár, hiszen a jövedelmi egyenlőtlenségeket csökkenti, a munkavállalásra még inkább ösztönöz, segít fenntartani a belföldi keresletet, a tisztességes bért fizető munkaadókat védelemben részesíti, méltányosabb uniós munkaerőpiacot eredményez, illetve a megfelelő szinten megállapított minimálbér hozzájárul a nemek közötti bérszakadék csökkenéséhez is.

A szociális jogok európai pillérének 6. alapelve, amelyet valamennyi uniós vezető jóváhagyott, kimondja, hogy: „a munkavállalóknak joguk van tisztességes megélhetést nyújtó, méltányos bérezésben részesülni. Megfelelő összegű minimálbérről kell gondoskodni annak érdekében, hogy a munkavállalók a keresetükből – az adott országban uralkodó gazdasági és szociális viszonyok közepette – ki tudják elégíteni saját szükségleteiket és családjuk szükségleteit, egyúttal pedig biztosítani kell a munkaerőpiaci részvétel lehetőségét, és ösztönözni kell az álláskeresést. Meg kell akadályozni, hogy azok, akik dolgoznak, szegénységben éljenek. A béreket az adott ország szabályaival és gyakorlatával összhangban, átlátható és kiszámítható módon kell megállapítani, tiszteletben tartva a szociális partnerek autonómiáját.”

A koronavírus-járvány megtörte az Európai Unióban a pozitív munkaerőpiaci folyamatokat, s az így kialakult válsághelyzet az egyes társadalmi csoportokat is érintette. A járvány kitörése előtt az Európai Unióban pozitív folyamatokat láthattunk, hiszen a munkanélküliség csökkent, javult az emberek életkörülménye, illetve a közpénzügyek is jól alakultak. Von der Leyen azt mondta, hogy a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetből történő fellendüléshez az szükséges, hogy az Európai Unióban a tisztességes megélhetés biztosított legyen, mert ez szükséges a méltányos és erős gazdaság megteremtéséhez és ebben a folyamatban a minimálbérek lényeges szerepet játszanak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke így fogalmazott: „A megfelelő minimálbérre vonatkozó mai javaslat fontos üzenete, hogy a munka méltóságát válság idején is védelmezni kell. Sokak munkája ugyanakkor még mindig nincs kellően elismerve. A dolgozó embert megilleti a garantált bérminimum és a tisztességes megélhetés. A mai javaslat a minimálbérek olyan keretrendszerének kialakítását szorgalmazza, amely teljes mértékben tiszteletben tartja a nemzeti hagyományokat és meghagyja a szociális partnerek szabadságát. A javuló munkafeltételek és életkörülmények nemcsak a munkavállalók érdekét szolgálják, hanem védik a tisztességes bért fizető munkaadókat is, továbbá megteremtik a méltányos, inkluzív és reziliens helyreállítás alapjait.”

A Bizottság szerint a méltányos minimálbér bevezetésére azért van szükség, mert az Európai Unióban sokan szegénynek számítanak úgy is, hogy dolgoznak, tehát egy „dolgozói szegénységben” élnek. A jelenlegi válság főleg azon ágazatokat érintette hátrányosan, ahol alacsony keresetű munkavállalók találhatóak- ilyen például a kiskereskedelem.

A dolgozó embert megilleti a garantált bérminimum, akár jogszabályban előírt minimálbér, akár kollektív szerződések által meghatározott bér formájában. Minimálbér-rendszerek minden tagállamban léteznek. 21 olyan tagállam van, ahol nemzeti jogszabály rögzíti a minimálbér szintjét és 6 olyan tagállam található, ahol pedig kollektív szerződések által van meghatározva a garantált bérminimum.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem egy egységes európai minimálbér bevezetését szorgalmazná az Európai Bizottság, hanem azt, hogy egy keretet hozzanak létre a minimálbérek védelmének és hozzáférésének javítására az EU-ban, így minden tagállamban méltányos fizetéshez juthatnának a minimálbéren élők. A szubszidiaritás elvét ezen javaslat elismeri, mely elv célja az EU és az uniós országok megosztott hatásköreibe tartozó területeken történő beavatkozás legmegfelelőbb szintjének meghatározása, illetve célja az EU és polgárai közelítése a helyi szintű fellépés garantálásával, így a Bizottság tiszteletben tartja a tagállamok hatásköreit és igazodik hozzájuk. Nem határoz meg közös minimálbérszintet a tagállamok számára, csupán kijelöli a követendő minimumszabályokat, meghatározza, hogy miképpen biztosítható a minimálbérek megfelelő szintje, javaslatot tesz a minimálbér ingadozások kiküszöbölésére, valamint ellenőrzési mechanizmusok bevezetésére és a tagállami keretek hatékony alkalmazására.

Így is lesznek azonban eltérések a gazdagabb és szegényebb országok között.

Nicholas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős uniós biztos a közös minimálbérszint kérdésével kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy nem lehetséges azonosság a minimálbér tekintetében a tagállamok között, mivel azok eltérő gazdasági teljesítménnyel bírnak, így a javaslat célja az, hogy egyes tagállamok felzárkózzanak és csökkenjenek így a különbségek.

A Bizottság közleménye szerint a tagállamok nagy részében a minimálbér szabályozása nem megfelelő, mert hiányosságok találhatóak a garantált bérminimum védelmének biztosítása területén, továbbá a munkavállalók minimális juttatása sem éri el a megfelelő szintet. Az irányelv alapján ezért az országoknak meg kell teremteniük a megfelelő szintű minimálbér feltételeit, valamint egyértelmű és stabil kritériumait. Továbbá az irányelv javaslatot tesz a strukturált párbeszéd és ellenőrzési mechanizmus bevezetésére, így eszerint a tagállamoknak éves jelentést kell készíteniük a minimálbért érintő intézkedéseikről, a minimálbér védelméről, amelyet a Bizottságnak meg kell küldeniük, ezzel biztosítva azt, hogy a munkavállalókat ténylegesen megillesse a minimálbér, illetve a tisztességtelen versennyel szemben is védelmet lehessen nyújtani.

Végezetül pedig a Bizottság a javaslatban hangsúlyozza, hogy szeretné, ha előmozdítanák a kollektív tárgyalásokon alapuló bérmegállapítást, ugyanis a dolgozók ott érezhetik magukat nagyobb biztonságban, ahol erősebbek a jogaik a kollektív szerződésekben. Azokban az országokban, ahol a kollektív tárgyalások elterjedtebbek, kisebb az alacsony bérű munkavállalók aránya.

Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök az alábbiakat emelte ki: „A mai napon előterjesztett javaslat célja, hogy a munkavállalók tisztességesen meg tudjanak élni az EU-ban, függetlenül attól, hol dolgoznak. A szociális partnereknek döntő szerepet kell játszaniuk a nemzeti, illetve helyi szintű béregyeztetések során. Meg kívánjuk adni nekik a szabad bértárgyalás lehetőségét, és ahol ez nem lehetséges, keretet biztosítunk a tagállamok számára a minimálbérek szintjének megállapításához.”

Magyarországon Dobrev Klára, a DK képviselője kijelentette, hogyEzt ígértük, és mi teljesítjük az ígéreteinket. Elértük, amit még soha senki. Lesz olyan szabály az Európai Unióban, ami közvetlenül hat az emberek életszínvonalának emelésére. A szociális Európa többé nem álom, mert valóban elkezdődött a felépítése. Az európai minimálbérről szóló szabályok alól egyetlen tagállam sem bújhat ki. Azokat minden uniós ország kormányának kötelező lesz betartani.”

 

Az összefoglalót készítette: Szabó Sarolta, joghallgató, DE ÁJK

 

Források:

  1. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_1968
  2. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu
  3. https://index.hu/belfold/2020/10/28/az_europai_minimalber_bevezeteset_javasolja_az_europai_bizottsag/
  4. https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201028/az-europai-bizottsag-az-europai-minimalberekre-vonatkozo-unios-iranyelv-javaslatot-terjesztett-elo-454862
  5. https://hvg.hu/gazdasag/20201028_Europai_minimalberjavaslat_tisztesseges_megelhetest_de_nem_ugyanannyi_penzbol

 

 

Brexit Eng: 
Fogyasztóvédelem: 
Consumer Protection: 
16th Anniversary: