A kötéltáncos bátorsága, avagy polgármesterek a porondon

  • 2024/05/07
  • Kutatócsoport2

1. Bevezetés

A politikai, gazdasági, társadalmi berendezkedés 1990 után – közjogi értelemben is – talán legmélyrehatóbb változással a falvak, a városok, a megyék és a főváros életében járt a szovjet mintájú tanácsigazgatás felszámolása révén. Az első demokratikus önkormányzati választások nyomán a helyi közösségek visszakapták elvesztett önállóságukat, s maguk választották meg képviselőiket, vezetőiket, joggal bízva abban, hogy az önkormányzat a képviseleti demokrácia szerveként a közösség érdekét fogja a jövőben szolgálni.
    Tévedés volna azt feltételezni, hogy – akkoriban – valamennyi településen a lakosok szilárd értékek, és határozott jövőkép birtokában, tudatos döntések révén adták le voksukat és választották meg képviselőiket. A változások által felfokozott izgalom, a remény éppúgy befolyásolta a választói akaratot, mint a megszokotthoz való ragaszkodás. Evvel is magyarázható, hogy az első képviselő-testületekben éppúgy helyet kaptak a hajdani tanácstestület ismert és megbecsült tagjai, mint az új politikai erők reprezentánsai, illetve a független pályázók.
   Az átmenet fokozatossága jellemezte a polgármesterek kiválasztását is, mivel főként a kisebb falvakban és városokban a korábbi tanácselnökök[1] is mandátumot szereztek, a frissen megválasztott polgármesterek mellett. Működött a népi bölcsesség, a tapasztalat felülírta az ismeretlentől való félelemből fakadó vegyes várakozást.

2.     A települési önkormányzatok működésének és vezetésének színvonala

Immáron több mint negyedszázaddal a háta mögött a magyar önkormányzati rendszer mélyreható gyakorlati tapasztalati anyagot halmozott fel működése során, melyet, ha nem is ismerünk a maga teljességében, de elegendő tanulsággal szolgál a korábbi hibák elkerülése és a jó gyakorlatok megőrzése számára.   
   Az egyik ilyen, az új választási ciklusok előtt is felvetődő alapvető kérdés, hogy vajon milyen jellemzők, sajátosságok, tényezők határozzák meg az adott település önkormányzatának működését, vezetésének színvonalát?  
     A közel 3200 önkormányzat sokszínű, változatos és eltérő színfoltot jelent az ország közigazgatási térképén. A természetföldrajzi adottságok, a lakosságszám, a gazdasági, társadalmi, kulturális jellemzők, az intézményszerkezet stb. egyenként és összességükben is olyan mutatók, melyek közvetlenül befolyással bírnak az önkormányzat működésére és vezetésére. Nem is említve a tájegységi hovatartozás, a megyei, a helyi szokások, hagyományok, minták tudat formáló szerepét, az egyéni magatartásra gyakorolt hatását.
    A feladat közös: a gazdaság fejlesztése, a vállalkozások segítése, a szolgáltatások infrastruktúrájának, az egészségügyi, oktatási, szociális és kulturális intézmények színvonalának javítása, megelőzve ezzel a népesség elvándorlását, javítva az életminőséget, az emberek elégedetlenségét.
   Az önkormányzat ugyanis – a félrevezető leegyszerűsítésekkel szemben – nem pusztán politikai intézmény, a képviseleti demokrácia kerete, hanem alapvető közszolgáltatások felelőse is. Munkáltató, és megbízó is egyben, a feladat jellege és természete, valamint a megvalósítás formáját illetően.
   A közép és kelet-európai országok önkormányzatainak máig ható öröksége a helyhatóságok politikai karakterének túlhangsúlyozása, s egyben a közszolgáltatási szerep lebecsülése, másodlagosnak tekintése. Pedig az utóbbi mozzanat súlyában, jelentőségében felülmúlja az előbbit.
   Bizonyosan ezzel is magyarázható, hogy az új helyi választásokat megelőző kampányokban elsődlegesen a domináns politikai pártok jelöltjeinek ígéretei[2] versengenek egymással, s kevésbé a reális, a helyi viszonyokhoz, adottságokhoz igazodó szakpolitikai programok. A helyi és területi önkormányzatok gyakorlatából rendszerint hiányzik a lezárt ciklus eredményeinek és kudarcainak, tárgyszerű bemutatása,[3] a reális helyzetkép felvázolása, s a megalapozott és ésszerű választói döntéseket lehetővé tevő közérthető információk rendszeres publikálása.[4]      
    A távlatos gondolkodás, a tudatos város- és településtervezés ugyanis nem rövid távú fennmaradásban és túlélésben érdekelt, hanem olyan jövőkép kialakításában és fejlesztésében, mely az adottságok pontos ismeretén alapul. Mindez – talán felesleges is hangsúlyozni – olyan készségek, képességek birtokában valósítható meg, mely nem szerezhető meg politikai gyűléseken, frakcióülések bennfentes információi révén, de még szakmai gyorstalpalókon sem. 
   Mondjuk ki bátran és őszintén – még ha a látszat gyakran ennek az ellenkezőjét mutatja – hogy a polgármesterség ma már szakma[5], annak minden jellemzőjével. Jogi, pénzügyi, műszaki, szervezési, vezetési stb. ismeretek éppúgy szükségesek a professzió[6] gyakorlásához, mint a tájékozottság, a kommunikációs készség, vagy az aktuális politikai és társadalmi viszonyokban való eligazodás.[7]   
    A képviselő-testülettel, a bizottságokkal, a hivatallal, a jegyzővel való hatékony együttműködés elképzelhetetlen jogi, szervezési, vezetési jártasság nélkül. Éppígy igaz ez az államigazgatási szervekkel és a civil szférával való kapcsolattartásra is. A költségvetési rendelet számainak és részleteinek ismerete a település egészének a programja, fejlesztési terve szempontjából is elengedhetetlen. A közműrendszerek, közintézmények üzemeltetése, az utak, terek, parkok gondozása elsősorban a műszaki szakemberek feladata, de a jó polgármester rendszerben gondolkodik, s pontos ismerete van a választókerület, ill. a település életének minden kisebb-nagyobb eseményéről, történéséről.

3.     A polgármesterek státuszának, illetve feladat-és hatáskörének változása

1990 óta a magyar önkormányzati rendszer egyre szűkülő pályán fut, állandó és változó elemek egyaránt jellemezik működését. Ez utóbbiak közül is kiemelkedik a polgármesterek státuszának, illetve feladat-és hatáskörének változása. Egy rövid visszapillantás a történeti múltba szemléletesen mutatja a települések vezetőivel kapcsolatos elképzelések sajátos vargabetűit.
   A kilencvenes évek óta, Európa szerte, így hazánkban is, a polgármesterek közvetlen választásának[8] két lényegi oka van: egyrészt a választói részvétel növelése, a vezetés személyes jellegének erősítése, másrészt az elszámoltathatóság lehetőségének a megteremtése. Magyarországon 1994-ig csak a kistelepüléseken, majd 1994 után,[9] lakosságszámtól függetlenül, minden településen általánossá vált a polgármesterek közvetlen választása a társadalmi támogatás, legitimitás[10] erősítése céljából. Míg az 1990. évi önkormányzati törvény a politikai (polgármester) és szakelem (jegyző) kapcsolatában egyensúlyra[11] törekedett, addig az új önkormányzati törvény[12] már jelentős többletjogosítványokkal ruházta fel a polgármestereket, mind a testület,[13] a bizottságok,[14] és a jegyző[15] tekintetében is. 
   A változások mögötti logikus feltételezés a tisztség szakmaiságának, súlyának növelésére irányuló szándék, mely jellemzők értelemszerűen a normatív szabályokban is manifesztálódtak. Ugyanakkor a feladat-és hatáskörök jelentős bővítése nem járt a megfelelő garanciák, ellensúlyok kiépítésével, sem képesítési követelmények előírásával, sem a pedig a visszahívás lehetőségének a megteremtésével. 
   A polgármesterek tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, értékítéletek éppoly sokszínűek, mint maga az önkormányzati rendszer. Elhivatott, látványos eredményeket felmutatni tudó városvezetők éppúgy az összkép részei, mint az észrevehetetlen, ötleteket, innovációt nélkülöző irányítók.      
   Vélhetően a közéleti pálya erős politikai orientáltsága, nyitottsága, s a szabályozás asszimmetriája a magyarázat arra, hogy érzékelhető – ha nem is általánosan – a tisztség nivellálódása irányába mutató tendencia. Nemcsak a kisebb,[16] hanem a nagyobb településeken is. 
  Ennek következtében a polgármesterség jó értelemben vett nimbusza, emelkedettsége fokozatosan elpárologott, leértékelődött, a betanított munkás szintjére, annak minden várható és váratlan következményével. Félreértés ne essék, minden tisztelet a kétkezi munkások számára, de itt mégsem csak rutinszerűen ismétlődő, egyszerű mozdulatokról van szó.
   Nem ritka, hogy a színfalak mögött kétes értékű kasztingok zajlanak: önjelölt, politikai vállalkozók,[17] színészek,[18] volt sportolók,[19] szerencsevadászok, viccpártok képviselői[20] stb. kérnek lehetőséget, apellálnak a sokszor tájékozatlan[21] választók bizalmára. Mintha semmit sem jelentene az önkormányzati, az államháztartási, a számviteli stb. törvény terjedelmes szabályanyaga, vagy az önkormányzatokkal kapcsolatos bírósági döntések garmadája, nem is említve a járulékos, de hasonlóan fontos műszaki ismereteket.
  Mi ez, ha nem más, mint a kötéltáncos bátorsága. A kötéltáncos azonban – ott fenn, a magasban – magabiztosan egyensúlyoz a mélység felett. Segíti képzettsége, a szakma becsülete, a szüntelen gyakorlás, a fizika törvényeinek és a körülmények pontos ismerete, Tudja, a tét nagy, a mélység hívogató.

***

A polgármester, mint a közösség első számú vezetője nem űzhet hazárdjátékot tisztségéből. Fel kell ismernie, hogy bátorságánál, csak felelőssége nagyobb. Minden egyes félresikerült lépésnek egy közösség látja kárát, s viseli annak következményét.
    A kérdés megkerülésével minden változás mellett szóló hang elnémulhat, a helyi vezetők új brand-je érkezhet, akik nem képesek megbirkózni a megoldhatatlannak tűnő problémákkal. Az elvárások felülmúlhatják a valóságot, s ennek veszélyes következményei lehetnek az önkormányzatokra nézve.                     

A tanulmányt készítette: Dr. habil. Józsa Zoltán PhD

Források jegyzéke:


[1]Példaként említhető Pásztói Béla Veresegyháza, illetve Berencsi Béla Ibrány polgármestere. Az előbbi 1965-ben, míg az utóbbi 1975-ben még tanácselnökként nyerte el tisztségét.

[2] A jelenség az ún. in put demokrácia tipikus megnyilvánulása.

[3] Számtalan módszer alkalmazható, pl. SWOT analízis.

[4] Ezt a célt szolgálhatják az önkormányzati karták, negyedéves, féléves, éves önkormányzati beszámolók, tájékoztatók.

[6] É. Guerin, E. Kerrouche: From Amateurs to Professionals:The Changing Face of Local Elected Representatives in Europe. Local Government Studies 2008. Vol. 84. No. 2. 179-201.

[7] A hagyományos önkormányzat már a múlté, helyébe a partnerekkel együttműködő, kooperáló önkormányzás lépett.  

[8] A tendencia alól még a bizottsági rendszert alkalmazó brit, illetve skandináv országok sem alkotnak kivételt. Ugyanakkor ezekben az államokban a tradicionális gyakorlat lényegében megmaradt, mivel a közvetlen választás ellenzői szerint szükséges a hatalom megosztása, az egy kézben történő koncentráció helyett. Lásd többek között Howard Elcock: Elected Mayors:Lesson Drawing from Four Countries.Public Administration, Vol.86. No. 3. 795-811. Angelika Vetter, Daniel Klimovsky, Bas Denter and Norbert Kersting: Giving Citizens More Say in Local Government: Comparative Analyses of Change Across Europe in Time of Crises. In: Local Public Sector Reforms in Time of Crises. Palgrave Macmillan, (eds.): S. Kuhlmann and G. Bouckaert 2016. 276-277.

[9] A történeti tényekhez hozzátartozik, hogy hazánkban a korabeli liberális párt javaslata volt a népességszámtól független közvetlen választás bevezetése, mivel így kívánták megelőzni a párt befolyásának csökkenését. Hellmut Wollmann: The Rise of the Directly Elected Executive Mayor in European Government in West and East. In.: Town Chief, City Boss or Local President? Comparing Local Political Leadership Across Europe. Brugge: Vanden Broele, 2009. 18.

[10] Más kérdés, hogy valódi legitimitásról csak akkor beszélhetünk, ha a választásra jogosultak, s nem csupán a választáson résztvevők többségének a szavazatáról van szó. 

[11] Pályázati eljárás lefolytatása után a testület nevezte ki határozatlan időre a jegyzőt. A polgármester irányította, a jegyző pedig vezette a hivatalt.

[12] 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól.

[13] Mötv.: 68. § (1)-(4) bekezdések.

[14] Mötv. 58.§ (2) bekezdés.

[15] Mötv. 82.§ (1) bekezdés.

[16] A kistelepülések jelentős részén a megfelelő jelöltek, valamint a kvalifikáció hiánya okoz gondot.

[17]„Ha kényelmes a szék, átgondolja.”https://24.hu/kozelet/2024/04/05/harsanyi-levente-zuglo-polgarmesterjelolt-fidesz/ (2024. április 6.)

[20]A közismert viccpárt vezetője szerint: „a hivatal működik magától”https://hvg.hu/360/20240320_kovacs-gergo-valasztas-kutyapart-belpolitika (2024.március 29.)

[21] Lásd a fentiekben.

Brexit Eng: 
Fogyasztóvédelem: 
Consumer Protection: 
16th Anniversary: 

Hozzászólások

Védje jogait velünk!
Kérjen szakmai jogi tanácsot tapasztalt ügyvédektől.
Látogasson el ügyvédeink weboldalára, és ütemezzen egy találkozót ma.
Az Ön biztonsága és békéje a legfontosabb prioritásunk!
Our website https://adm-tigin.ru

Oldalak